દૂરથી એણેપ્રેમના કબૂતર ઉડાડ્યાં ને હું જોતો રહ્યો,મુકુલ દવે ‘ચાતક’

દૂરથી   એણે   પ્રેમના  કબૂતર   ઉડાડ્યાં  ને   હું  જોતો  રહ્યો આભમાં   પાંખો   ફૂટે   પ્હેલાં   પછાડ્યાં   ને   હું  જોતો  રહ્યો હોય   સાચી …

હાથની મુઠ્ઠી ખોલ રેખાની મરામત વેચું છું ,મુકુલ દવે ‘ચાતક’

હાથની   મુઠ્ઠી  ખોલ  રેખાની  મરામત  વેચું   છું ભાગ્ય   મારું   વાંચવું    છે   હું કરામત   વેચું  છું મળ્યો  તો  રસ્તે  ખુદાનો…