અજગરે ભરડો લીધો છે લાકડીનો,ચાતક

ભૂખ્યા   અજગરે ભરડો  લીધો        છે     લાકડીનો ,
સતત      ખાંસે   છે  એ, સૂરજ     ઉગશે     આશાએ .

સતત     માટીને    પકવે  જવાળા  અગ્નિની  અંતે    
સળગે   ખાલી     પેટ      સૂરજ    ઉગશે    આશાએ .

બની    બાળક    પ્રભુ      બે         હાથ        ફેલાવે   
ભરખે  છાયો   મહેલનો    ,સૂરજ   ઉગશે  આશાએ  .

ના    શેકીશ  રોટલી    ભૂખ્યા    પેટની   જવાળથી ,
ઢાંકી      છે    રાખથી,   સૂરજ     ઉગશે     આશાએ

સદીઓથી      ડુસકા   લે    છે    અંધકાર  ,”ચાતક” 
ડસયો અંધકાર ઈલાજ કર સૂરજ  ઉગશે   આશાએ

ચાતક

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*