આંખમાં આભો  ઘણા છે  ને  નજરની બહાર હું ખોવાવું  એવું  બને
ને   પછી   તારી   પ્રતીક્ષાની   નજરમાં   નૂરને   હું   વાવું  એવું  બને

જીવનની  પૂછો  હકીકત   હું  ગંજીફાનું  એક  પાનામાંનું  છું  પાનું  ને
છે   સમય  મારો   શકુનિ   પાસાનો  તું  ચીપે  હું  વહેંચાવું  એવું  બને

પ્રાણ  પ્રણયનો  બને  લાચાર  એ  તો  છે  સમયનો  મર્મ ક્યાં શોધું હું
ઝાંઝવા  દેખાય  રણમાં  ને  પછી  મારે  તરસ્યા  દોડવાનું  એવું બને

જિંદગીના   એ   વળાંકોમાં   ઘણા   તારી   ગલીના   રસ્તાઓ  બન્યા
દ્વારની  સાંકળ  નડે   ને   આમ  મનના  તાપણે  તપવાનું  એવું  બને

લઈ જશે ક્યાં લથડતી મુજ ચાલ જ્યાં હું હોઉં છું તારા સ્મરણના નશે
હાથ   તેં   ધર્યો   પછી   સંબંધના   નામે  સાથે  ચાલવાનું  એવું  બને
મુકુલ દવે ‘ચાતક’

There is a lot of blindness in the eye and I get lost out of sight
Then in the eyes of waiting for you, I will sow light
https://amzn.to/3fF9Q55
Ask the fact of life I am a page of ganjifa page
It’s time to dump her and move on

Prana becomes loveless helplessness is where I find the essence of time
Zanzwa appears in the desert and then it happens that I run thirsty

In those twists and turns of life, many became your streets
This is how the chain of the door is heated to warm the mind

Will take you where you are, where you are
It is like walking in the name of a relationship after holding hand

http://www.gujaratibookshelf.com/MUKUL-DAVE/CHATAK-SKY?sort=p.price&order=ASC  addstatus

आंख में बहुत अंधापन है और मैं आंखों से ओझल हो जाता हूं
फिर आपकी प्रतीक्षा में, मैं प्रकाश बोऊँगा

जीवन के तथ्य से पूछो मैं गंजिफा पेज का एक पृष्ठ हूं
यह उसे डंप करने और आगे बढ़ने का समय है

प्राण प्रेम रहित हो जाता है, जहां मुझे समय का सार मिल जाता है
ज़ांज़वा रेगिस्तान में दिखाई देता है और फिर ऐसा होता है कि मैं प्यासा चलता हूं

जीवन के उन मोड़ और मोड़ में, कई आपकी सड़क बन गए
इस प्रकार मन को गर्म करने के लिए द्वार की श्रृंखला को गर्म किया जाता है

मैं कहाँ जाऊँगा?
यह हाथ पकड़ने के बाद रिश्ते के नाम पर चलने जैसा है

adstatushttps://www.indiblogger.in/tag/kavya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *