આંખ મીંચીને “હું ક્યાં છું ,” એ તમે ધારો ,મુકુલ દવે ‘ચાતક ‘

આંખ  મીંચીને  “હું  ક્યાં  છું ,”   તમે ધારો 

હું   સમયની   આણ   છું,   છલનાને  હંકારો 

 

સ્વચ્છ   અભિયાન  ચાલે  છે   શહેરમાં  તેથી 

ના  મળે  પથરો , આહિસ્તા  ફૂલ  છૂટું  મારો 

 

આગને  પાણીને  હક  છે સ્નેહમાં બઁધાવું 

દાઝવું    ભીંજાવું    એક   છે આંસુને  સારો 

 

સમજ્યાં નહીં તેથી સમજીને હોઠ બીડ્યાંતા 

અર્થોના     ઘોંઘાટમાં     શબ્દ   કયો   સાંધો 

 

આવ બેસ ફૂરસદ જરી પણ મળી ઘડપણે 

સમજી ચૂક્યાં  બધું પિલ્લો વીંટીને શણગારો 

 

 મુકુલ દવે ચાતક

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*