આંગળી તારી પકડવામાં સાચો એ જીર્ણોદ્વાર છે ,મુકુલ દવે ‘ચાતક’

https://www.indiblogger.in/tag/kavya

આંગળી તારી પકડવામાં સાચો એ જીર્ણોદ્વાર છે
એમના    તો    પ્રેમના    કેવાય   મન્ત્રોચ્ચાર   છે

અમસ્તા  એ  અશ્રુભીની પાંપણો  ‘ના’  પટપટાવે
રુદનની   આ    બંદગીમાં    આંખમાં   તૃષાર  છે

આમ પડદામાં રહી આપો દર્શનની એકાદ ઝલક
શું    કહું    કેવા    પ્રતીક્ષાને    બહાને   પ્રહાર  છે

એક   સરખું   મુશળધારમાં    ક્યાં   ભીંજાયા   છે
એ  તરસના  ટીપે  ગંગાજળ  બન્યા કેવા દ્વાર  છે

આ   સજળ  આંખે  જ્યાં  વિચારવાનું   શરુ  કર્યું
આંખ   તો   તરસાવતી   રહી   એજ  ઉપચાર  છે
મુકુલ દવે ‘ચાતક’

The right finger in your grip is the renovation
What a mantra of love he has

Amasta blinks a tearful ‘no’
There is thirst in the eyes in this bow of crying

  So stay in the screen and give a glimpse of the vision
What to say is that waiting is an excuse to strike

Where soaked in an identical torrent
 What a gate that became Ganges water on the tip of thirst

This is where the watery eye began to think
The eye is the only cure for thirst

आपकी पकड़ में दाहिनी उंगली का नवीनीकरण है
उसके पास प्रेम का कौन सा मंत्र है

अम्स्ता ने फटी फटी की a ना ’
रोने के इस धनुष में आंख में प्यास है

  इसलिए स्क्रीन में रहें और दृष्टि की झलक दें
क्या कहना है कि इंतजार करना हड़ताल का एक बहाना है

जहां एक समान धार में लथपथ
 प्यास की नोक पर गंगा का पानी बन गया कौन सा गेट

यहीं से पानी की आंखे सोचने लगी
प्यास के लिए आंख ही एकमात्र इलाज है
adstatus https://www.facebook.com/chatakmukul

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*