આગના  ધૂમાડા  મહીંથી   કૈ  અવાજ   આવશે
ને   ઉઘાડી   આંખનાએ   સૌ   સવાલ   આવશે
આ   તમાશો  ખુલ્લી   ને   બંધ  રમતનોય   છે
ભેદ ના સમજાતાં અઝાબનો કૈ અંજામ આવશે
મુકુલ દવે ‘ચાતક’                     અઝાબ -પાપ

The smoke of the fire will come from the moon
All the questions will come to light
The show has seemed a bit unfocused in recent episodes
The torment of not understanding the difference will come to an end
Mukul Dave ‘Chatak’ Azab-Paap

अग्नि का धुआं चंद्रमा से आएगा
सारे सवाल सामने आ जाएंगे
हाल के एपिसोड में शो थोड़ा अनफोकस्ड लग रहा है
अंतर न समझने की पीड़ा का अंत हो जाएगा
मुकुल दवे ‘चातक’ अज़ब-पैप
100 Hot Books

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *