આજ બેઉ આંખની વચ્ચે મદિરાની આપ લે થઈ છે ,મુકુલ દવે ‘ચાતક’

આજ  બેઉ આંખની  વચ્ચે  મદિરાની આપ લે  થઈ છે
તારી  ને  મારી  વચ્ચે  તોયે  ફકીરાની  આપ લે થઈ છે

ને ઉઘાડી આંખમાં એના આગમનની પળ ગણાતી થઈ
શ્વાસ  ને  ઉચ્છવાસ  વચ્ચે  અધીરાની  આપ લે થઈ છે

માફ  કરજો  પ્રેમના  રહસ્યોમાં  માધવ  આવું   બને  છે
વાંસળીના  સૂરમાં  રાધા  ને  મીરાની  આપ લે થઈ  છે

ઝંખના  જીવલેણ  છે  એ  જાણી  પ્રણયમાં ઝંખતા તોયે
જોત જોતામાં જખ્મોનાં ચીરાં  ચીરાંની આપ લે થઈ છે

પ્રેમના  અનુભવનો  કેવો  દોર છે  ને આ દમામ છે બંધુ
પ્રણયને  સ્પર્શતા  અમીર  ને  ફકીરાની આપ લે થઈ છે
મુકુલ દવે ‘ચાતક’
Today, alcohol is exchanged between the two eyes
You and I have exchanged toy fakira

The moment of its arrival was counted in the open eye
Exhalation is taken between breath and exhalation

Sorry Madhav happens in the secrets of love
Mira is exchanged for Radha to the tune of flute

Knowing that longing is fatal, longing in love
The wounds have been healed from time to time

What a streak of love experience this is, brother
Touching the romance, the rich man has become a fakir

adstatushttp://www.gujaratibookshelf.com/MUKUL-DAVE/CHATAK-SKY?sort=p.price&order=ASC

आज दोनों आँखों के बीच शराब का आदान-प्रदान होता है
आपने और मैंने खिलौना फकीरा का आदान-प्रदान किया है

इसके आगमन का क्षण खुली आंखों में गिना जाता था
साँस छोड़ना और साँस छोड़ने के बीच साँस छोड़ना लिया जाता है

क्षमा करें माधव प्रेम के रहस्यों में होता है
राधा के लिए बांसुरी की धुन पर मीरा का आदान-प्रदान होता है

यह जानना कि लालसा घातक है, प्रेम में लालसा
समय-समय पर घावों को ठीक किया गया है

यह प्रेम अनुभव की एक लकीर है, भाई
रोमांस को छूते हुए, अमीर आदमी फकीर बन गया है

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*