આમ   જોઈએ  તો   રહસ્ય    જિંદગીનું   ચપટી  રાખ  છે ,
એટલે   મઝા   છે   ને    અંતે   જીવનનો    એ    રાગ    છે ,

તારી   સભામાં   ચાહક  હ્તા  ને  હું  મર્મ  સમયનો   હતો ,
એક આંગળી  ચીંધી , બધી એ તરફ જતી  તેથી  નામ  છે ,

ને  લાવ  તારો  હાથ  આપ , પકડાશે  ત્યાં  સુધી  પકડીશ ,
બસ,   તું    વહેજે  નસેનસમાં  તારી  હયાતીમાં  હામ    છે ,

તારા    હૂંફાળા   સાથથી   કૂંપળ    નવી     ફૂટશે    ડાળને ,
મૂકી   ખભે  તારું  રડવું, હસવું, અંતે  લાગણીની  લાશ  છે ,

જે   વાત   કરી  તમે  આભ   સામે  જોઈને   મારા  કાનમાં ,
ગગનમાં  ક્ષિતિજ બતાવી દૂરથી ત્યારથી તને સલામ  છે ,

“ચાતક” માણસ  જાત  જૂનાં  ગંજીફાનાં  પાનાં  ચીપે   છે ,
આ   પ્રેમ,  કરુણા,   મોહ,    ને    અંહકારનો    અંજામ    છે

મુકુલ દવે “ચાતક”
Top 10 Tablets computers Components

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *