‘આવજો’  પણ  ના  કહ્યું   ને  સહેજમાં  કયા  રસ્તે  ચાલી  ગયા
લઈ  ગયા  સર્વસ્વ  છતાં  બે  હાથ  ખંખેરી   દઈ   ખાલી   ગયા
માત્ર  એક  ક્ષણમાં  નથી અસ્તિત્વ જેવું એનું જે કાંઈ દેખાય છે
બસ મને હવે ના પૂછ જીવનના બધા અરમાન પણ ખાલી ગયા

મુકુલ દવે ‘ચાતક’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *