આવીને વરસો વરસાદ ની જેમ વરસાદમાં .?ચાતક ……

કેમ છો ….?

આવીને   વરસો  વરસાદમાં   તરસ્યા  કેમ   છો  ? ,

ભીજાઈને  તમે કહેતા યુગોથી તરસ્યા  કેમ   છો  ?
શોધું    છું    હું   સદા   ભવોભવની     શેરીઓમાં ,
આવી  ને   તમે  કહેતા , ખોવાયેલા     કેમ    છો ?
ફ્ગોળાયેલો     છું      ભવોભવના        સમુન્દ્રમાં ,
તણખલું    બતાવી     કહેતા,  ડૂબેલા   કેમ    છો  ?
લહેરાવી  તમે   ઝુલ્ફો   સમેટી    લો     માયામાં ,
લહેરાવી  લટ  કહેતા, સદા  છાયામાં   કેમ   છો ?
આમતો   અમો    ભવોભવથી    રહેતા    ચાહમાં ,
પકડદાવ રમી  કહેતા”ચાતક ” ભ્રમમાં  કેમ  છો ?
 ચાતક ……

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*