આવ પાસે બેસ આજે દિલ્લગીની વાત કર,મુકુલ દવે ‘ચાતક’

આવ   પાસે   બેસ   આજે   દિલ્લગીની  વાત  કર
આંખથી   આંખો   મિલાવો  જિન્દગીની  વાત  કર

છિપતી   નથી  એ  તરસ  પીશું   હળાહળ  ઝંખના
જામ   ઉઠાવ   ઘૂંટ   લઈ   તું  બેકસીની  વાત  કર

ખુશ્બૂ   ઊઠી   છે   તારામાં   મહેંક્યો   છું   હું  આજ
જાપ  શરૂ  થયા  આપણામાં  બંદગીની  વાત  કર

ફૂંકતો  નહીં  આજ , દીવા  તણી  સવાર તારી હશે
સૂરજના   રંગે   ઝાકળની   તાજગીની   વાત  કર

બેસ,ભલે ઘનઘોર કાળા દિમાંગ વાદળ હોય તોશું
આજ   શીતળ  ચાંદ  ની  તું  સાદગીની  વાત  કર
મુકુલ દવે ‘ચાતક’

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*