આ  પ્રલંબ  જીવન  સફરમાં  હમસફર  થઈને  મળજે
મુજ   સજદાએ   દુઆમાં  પયગંબર   થઈને    મળજે

જ્યારથી  તારી  મહેફિલથી   હું   ઊભો  થઇ  ગયો  છું
પ્રેમની   છે    ઉત્કટ   ઝંખના   સબર   થઈને   મળજે

બંધ   આંખે   ઊતરી  મનમાં   ઊંડે  રૂપ  નીરખું  તારું
જન્ન્ત   હો   કે   ના   હો   અંતે   ઈશ્વર   થઈને  મળજે

હાથ   પડ્યા  હેઠા  તો  શું  થઈ  ગયું   ઊંડાણ  જાણજે
દુનિયાને     હાથ     જોડી    સિંકદર    થઈને    મળજે

હું તરસ લઈને ફર્યો મુજ પ્યાસ બાંધો નહીં કૂવા સુધી
વરસશે   વાદળ   તને   જોઈ   સાગર  થઈને  મળજે
મુકુલ દવે ‘ચાતક ‘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *