આ   સંબંધો   એક   મોસમ,  જીવ્યા  એ  સમણાં  હતા
તું   ને   હું   છે  આપણાં  સમ , જીવ્યા  એ  તડકા  હતા
કેટલાં   ટહુક્યાં   વિહંગો   ને   ઉડ્યા  પણ  એતો  ખરા
આંગણાંમાં   પડ્યાં   પગલાં ,  જીવ્યા   એ  ટહુકા હતા
કહ્યું  એણે  શબ્દની  ‘હું ‘  પાર  છું  પણ  તારામાં  છું હું
કેટલી  સમજણ  પડી  મોડી , જીવ્યા  એ  હરણાં  હતા
આંખની નહીં લાગણીની ભીનાશથી સળગું છું હું પણ
સાચવેલા    પ્રેમપત્રો ,   જીવ્યા    એ    તાપણાં    હતા
તું  સફરમાં  મૌન  રહીને   પણ  બધું   એ  ઉચારી  શકે
મૂઝવણ વધી તારા કયાસમાં ,જીવ્યા  એ પારખાં હતા
મુકુલ દવે ‘ચાતક ‘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *