ઇશ્વર ની લિપિ નથી વાંચી શક્યા મુકદર રહયા,
અક્ષર    તેથી    હથેળીમાં  ફૂટી    ઇશ્વર   રહયા,

અભણ આંખો સમક્ષ કાગળ સઘળા ડૂચા રહયા,
સતત  કાળા  અક્ષર છાતી  ઉપર  ખંજર  રહયા,

ચણું   છું   રાતમાં    સપનાં ,   સવારમાં   ખંડરો ,
દિવસમાં બારખડીના સૌ  અક્ષર અજગર રહયા,

સર્વ    ઘરના  ઠરેલ    ચૂલા   ફરી  પેટાવવા   છે ,
એ  માણસ  શ્હેર સળગાવી  હજી  મગરૂર  રહયા,

અંગૂઠો    કાપ્યો   એકલવ્યે     શતરંજ   ચાલમાં ,
મતું  મારવા અંગૂઠો  ને  અભણ  મજબૂર  રહયા,

મુકુલ દવે ‘ચાતક’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *