ઉડતો ઉડતો કાગડો બેઠો બારીમાં ચાતક

ઉડતો   ઉડતો  આવી   કાગડો   બેઠો   બારીમાં ,
એ    કદી    નહીં   આવે   ઈશારે    ક હી    ગયો
એક    હતી  લાગણી         સંઘરેલી     હદયમાં
ઉડતો  ઉડતો સળગતી  લાગણી ભીંજાઇ  ગયો .
ખનખન  રૂપિયા કદી   ના  ખખડયા   ઝોળીમાં ,
એક એક ગણીને  બુદ્ધિના માપદંડ ખોટા પડ્યા .
એક પછી એક નામ ભૂસાતા  જાય આલ્બમમાં ,
સમયની સાથે સ્મૃતિમાં વેતરાતા જાય સબંધો .
ભૂત,વર્તમાન,ને ભવિષ્ય નથી કશું  જીંદગીમાં ,
આખો ને  આખો માનવી  મુર્ખ   બની   વિધાય .
ચાતક

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*