એક    એવો   કીમિયાગર   કોઈ   પથ્થર   મળે
બોલે  એ  ને  એનાજ  સરનામે  કોઈ ઈશ્વર મળે

ચાલ    દીવો    પ્રગટાવીએ   રોશની   કાજે   ને
બસ સતત અજવાળવાનો  ખુદને અવસર મળે

આમ  હું  બસ  આયનો  એવો  દરેક   સામે  ધરું
જ્યાં ચહેરો  ઉછીનો  ના  હોય  કોઈ મનહર મળે

ઝેરનો    પ્રશ્ન    ક્યાં    છે    એ   શંકર   પી  ગયા
ઝેરનો પ્યાલો કોઈ ધરે નહીં એવો બંસીધર મળે

ઝૂંપડીમાં    આમ    રહી    તું   પણ   શકે  ઠાઠથી
જ્યાં  દીવાલમાં પ્રેમના ચણતરનું કોઈ ઘર મળે
મુકુલ દવે ‘ચાતક’
10 Top cell Phonesadstatushttp://www.gujaratibookshelf.com/MUKUL-DAVE/CHATAK-SKY?sort=p.price&order=ASC

One such alchemist finds no stone
Bole a ne anaj sarne koi ishwar male

Let’s light the lamp
Just give yourself a chance to constantly light up

So I just put ions in front of everyone
Where the face is not borrowed, one finds a manhar

Where is the question of poison?
Bansidhar is found that no one holds a cup of poison

You too can stay in the hut like this
Where a wall of masonry of love is found in the wall

ऐसा ही एक कीमियागर कोई पत्थर नहीं पाता है
यदि वह बोलता है, तो उसे अनाज के पते पर एक भगवान मिलेगा

दीप जलाते हैं
बस अपने आप को लगातार प्रकाश का मौका दें

इसलिए मैंने बस सभी के सामने आयन रखे
जहाँ चेहरा उधार नहीं लिया जाता है, वहाँ एक मनहर मिल जाता है

जहर का सवाल कहां है?
एक कप जहर मिला है जिसे कोई नहीं ले जा सकता है

आप भी इस तरह झोपड़ी में रह सकते हैं
जहां दीवार में प्यार की चिनाई की दीवार मिलती है
adstatushttps://www.indiblogger.in/tag/kavya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *