એક  મારી  વાર્તા  છળ  છે  ને  તેની  કળ  નથી  વળતી
વીંટળાયેલી છે  ગળે નાગણ કદી એક પળ નથી દસતી
વિંટબણા  એ  છે  નથી  ઝેર  આ  ઉતરતું  કે નથી ચડતું
વૈદ્યને કેવી રીતથી કહેવું કોઈ દવાની વળ નથી જડતી
મુકુલ દવે ‘ચાતક’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *