એ     છુપાવે,   ઘરોબો   છતાં   મૌનના   જઝબાત    લઇ     નીકળ્યાં
દીવાનગી   હોય   છતાં   ખંજનમાં  કાતિલ  સવાલાત  લઇ  નીકળ્યાં   ,

એમને    મળતાં    કાજલભર્યા    અશ્રુ     ચન્દ્રના   મુખ  પર   વરસ્યાં
જાણે   વાદળભર્યા  ધૂંધળા  ચાંદમાં  દર્દના  વજ્રઘાત  લઇ   નીકળ્યાં

દેખાઈ   ના    જાય  એમના   સગડ,   દીવાનગીની  નજરો    બચાવે ,
ઢળેલી   નજર  હોય  છતાં  તરબતર  પ્રેમની રજૂઆત લઇ  નીકળ્યાં

પ્રેમપત્ર    એમને    વર્ષો    પહેલાં  આપ્યો    હતો    ભાગ્યના    હાથે
ડાયરીમાંથી   અકબંધ   મળતાં  સ્મરણની  કબૂલાત  લઇ   નીકળ્યાં,

શાહજાદી    મળી   હતી   પ્રેમને   નામે   પ્રતીક્ષાનું   આભરણ   પહેરી ,
“ચાતક”તરસ પી ગયો અવેજમાં તેથી કેફના વલોપાત લઇ નીકળ્યાં,

મુકુલ દવે “ચાતક”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *