એ તૃપ્ત છે એટલે ભીતર ઈશ્વર હશે,મુકુલ દવે ‘ચાતક’

એ     તૃપ્ત    છે    એટલે    ભીતર    ઈશ્વર    હશે
ઊંડાણે    બસ    એટલે    કરુણાનું     દ્વાર  હશે
ને   સદાય  ઉઘાડા  રખાય  છે  ઘરના   બારણાં
આવે એ છલકાઈ જાય છે,કેવો કીમિયાગર હશે
મુકુલ દવે ‘ચાતક’
Top Moderate Shoes Wallets Handbags Sunglasses

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*