કમળ કાયમ કાદવ માં જ શોભે વજૂદ છે,ચાતક

કમળ    હંમેશ    શોભે    કાદવમાં   રહીને   ગનીમત   છે
ઉછાળો   કાદવ  તમે  કાયમ  વજૂદ સમજી ગનીમત  છે .

જિંદગી આખી સમેટીલે પળ  એકમાં  ભીંત વિના ઘરમાં       
ભ્રમરો ઝાંઝવા કમળે પ્રેમમાં સદા કેદ થયો ગનીમત છે .

બતાવા   છે   સદા  દુઃખ   દર્દ    ભીતર    છાતી   ફાડીને 
કળયુગમાં   નાટકનો  હંમેશ  ભાગ  સમજે  ગનીમત  છે .

સદા   તારી શું    અદા   છે    રંગત  ફૂલોથી  કરે   છે   ઘા
પથ્થર ફેંકે  તો ધરીએ  અમે  સદા  બખ્તર  ગનીમત  છે .

ઉભા   રહી   થાવકાથી   દ્વારે  સદા  ઉઘાડ  બંધ   કરે   છે
ઉઘાડી   દ્વાર  સ્વાગત  કરે   સદા  સ્નેહથી   ગનીમત  છે .

દયાના     સાગરમાં  “ચાતક”  સતત  ફંગોળ્યા   કરે  છે ,
ધકેલી    દે   કિનારે ,    લાશને    સાગર    ગનીમત    છે.

ચાતક  

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*