કશા કારણ વગર મારીજ આંખો બસ મળી ગઈ ,મુકુલ દવે ‘ચાતક ‘

કશા   કારણ   વગર   મારીજ  આંખો  બસ  મળી  ગઈ
સુરાહી   જામ   મહીં  આ  આંખની  આદત  વધી  ગઈ

સુરાલયમાં   મિત્રો   મારી  રાહ  જોઈ  બેઠા  હતા  ત્યાં
નશીલી   આંખથી   મયખારની   આદત    છૂટી   ગઈ

પગલાં   મારા   મધુશાળા   જઈ   આમતેમ  લથડતાં
નશામાં  આ  પગો  અથડાય  નહીં  એ  ટેવ વસી ગઈ

ડૂબવું   છે  તારા  નયનમાં  મુજને  તું  ડૂબી  મરવા  દે
અચાનક એ છલોછલ મુજ ઉપર આ રીતે વરસી ગઈ

હું    બાગ-બામાં    ફૂલોની    જેમ     ખીલી    ઉઠ્યોતો
ખૂશ્બુ   વેળા   બંદગીમાં   પ્રસરી  મુજમાં  ઉતરી  ગઈ

નથી   મેં   આંખડીનો   દોષ   કાઢ્યો   તોયે   તૃપ્ત  છું
નશો  મુજને  કશાનો  નથી   છતાં  મુજમાં  જીવી  ગઈ
મયખાર ==મદિરાપાન કરનાર
મુકુલ દવે ‘ચાતક ‘

For some reason Marij’s eyes just got
Surahi Jam Mahin This eye habit increased

Friends were waiting for me in Suralaya
Mayakhar’s habit was released from the intoxicated eye

Steps to go to my bar
The habit of not hitting the legs while intoxicated became ingrained

You have to drown, let Muj drown in your eyes
All of a sudden, it rained down on me like this

I blossomed like a flower in the garden
The fragrance spread in Bandagi

No, I am satisfied that I have found fault with Ankhadi
Nasho Muj has nothing but Muj
Maykhar == alcoholic

किसी कारणवश मेरीज की आँखें लग गई
सुरही जाम महिन यह आँख आदत बढ़ गई

दोस्तों मुझे सुरालय में इंतजार था
मयखार की आदत नशीली आँखों से निकल गई थी

मेरे बार में जाने के लिए कदम
नशा करते समय पैर न हिलाने की आदत सी हो गई

तुम्हें डूबना है, मुज को अपनी आंखों में डूबने देना है
अचानक, यह मुझ पर इस तरह से बरस पड़ा

मैं बगीचे में एक फूल की तरह खिल गया
बंदगी में खुशबू फैल गई

नहीं, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि मुझे अंखड़ी से गलती मिली है
नशो मुज के पास मुज के अलावा कुछ नहीं है
मयखर == शराबी

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*