કાલ    જેવું    આજનું   વાતાવરણ    પણ   નથી
છે   સમન્દર  પણ  તરસનું   કોઈ   કારણ   નથી
આભડ્યો     છે   શાપ    હડહડતાય    કળયુગનો
તૃપ્તિ દેનારું એને શું આભે વાદળનું ભારણ નથી
મુકુલ દવે ‘ચાતક’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *