કૈ તરસ ને  માપવા શ્રાવણ બન્યાં એ ભૂલ્યો નથી ,
ને પલકથી વિસ્તરી સપના મઢ્યા એ ભૂલ્યો નથી ,

કંકુથી  પોંખ્યાં પછી પણ પાંપણો ભીંજાઈ એમની ,
સાત પગલાંની રિયાસતમાં રડ્યાં એ ભૂલ્યો નથી ,

હું   સવારે   માંડ   સાંકળની   કડી   ઉઘાડું  દ્વારની ,
આંગણામાં  સ્વપ્નોના  પગ જડ્યાં એ ભૂલ્યો નથી ,

રાતવેળા  ચાંદની  નો  મર્મ  સમજાયો  નહીં   કદી ,
એક ડમરીનો વિસ્તરી સૂરજ ઢળ્યા એ ભૂલ્યો નથી ,

ને  સુક્કા  એ શ્રાવણે ક્યાં લગ પ્રતીક્ષા એક બુંદની ,
એ  તરસના  લાખ  જાકરા મળ્યા  એ  ભૂલ્યો નથી ,
મુકુલ દવે ‘ચાતક’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *