કોરી આંખોથી અમે

કોરી    આંખોથી   અમે   છબી   જોઈ   શક્યા   નહી ,
ભીની  આંખોને    અમે   કોરી    કરી    શક્યા   નહી,
જિંદગીના  દશ્યો   એવા  તો  ધુંધળા  દેખાતા  રહ્યા ,
જેને    અમે    દિલથી      વાગોળી      શક્યા    નહી .
                 ચાતક ..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*