ક્યાં   સુધી   છુપાવું   લાગણી ,  પ્રેમનો   છું   હું   બીમાર  પાછા  આવો
તમે  છો  આ  ધરા  પર  કે  ગગનમાં,  રઝળશે મુજ પ્યાર પાછા આવો

વિખેરીને      દરેક     બંધન     હું    ઊભો    છું    તમારા   અંતર્ધ્યાનમાં
ગયો  હું  મંદિર, મસ્જિદ  ને  ગુરુદ્વાર,  પ્રેમ  છે  નિરાકાર  પાછા   આવો

તમે   નિઃસહાય   છોડીને   ગયા   મુજને   ઘણા   ભીડથી   ભર્યા    રસ્તે
સમજે છે એ મને ગુનેગાર,તોયે આપું હું ખુલાસા લગાતાર પાછા આવો

ઝઝૂમ્યા   તોય   ના   ઊડી   શકાયું   ગગને,  છતાં   ઝૂકી   ગયો   છું   હું
આવી  ખખડાવો  ઘરના  દ્વાર, નહીંતો  હું  થઈશ  નિરાધાર પાછા આવો

કહે   એ   તારી   હું   પણ   છું,  હું કહું  છું તારી તું પણ છે,આમ વિહવળ હું
સમજની   બહાર   છે   તારા   ઈશારા,  તોય   છે   ધારદાર  પાછા આવો
મુકુલ દવે ‘ચાતક ‘

How long is the feeling of hiding, of love I come back sick
You are on this earth or in the sky, wandering, love, come back

Dispersing every bond I stand in your intuition
I have gone to the temple, the mosque to the gurdwara, love is formless come back

You left me helpless in a crowded road
Understand that I am the culprit, give it to me and I will come back again and again

Jazumya toy na udi saagu gagane, yet zuki gayo chu hu
Such a knock on the door of the house, otherwise I will come back helpless

I am yours too, I say you are yours too, so I am desolate
Your gesture is beyond comprehension, come back sharp

कितनी देर तक छुपाने की भावना है, प्यार की मैं बीमार वापस आता हूं
तुम इस पृथ्वी पर हो या आकाश में, भटक रहे हो, प्रेम करते हो, लौट आओ

हर बंधन को दूर करते हुए मैं आपके अंतर्ज्ञान में खड़ा हूं
मैं मंदिर गया हूं, मस्जिद गुरुद्वारे में, प्रेम निराकार है

भीड़ भरी सड़क में आपने मुझे असहाय छोड़ दिया
समझ लो कि मैं अपराधी हूं, मुझे दे दो और मैं बार-बार आऊंगा

जजुम्या खिलौना ना उड़ी सागु गागने, फिर भी जूकी गयो चू हू
घर के दरवाजे पर ऐसी दस्तक, नहीं तो मैं असहाय वापस आ जाऊंगा

मैं भी तुम्हारा हूँ, मैं कहता हूँ तुम भी तुम्हारे हो, इसलिए मैं उजाड़ हूँ
आपका इशारा समझ से परे है, वापस तेज आओ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *