ખન  ખન  કરતા   કંગનના   સાદ   શમીને   વિખરાઈ   ગયા ,
સમયના    પડઘાય   ડૂબીને    આઠ પ્રહર    પથરાઈ     ગયા

કોઈ     ઊભું    હોય   કિનારે    તરસ    છીપાવવા     જન્મોની
એવા    તરસ્યા   જળ   અવિરત   ખારા   થઇ    સૂકાઈ   ગયા ,

ચમકતા   લલાટ   પર    બિન્દુ   સમો   ચાંદલો    ઝગમગતો ,
પૂનમના   અજવાળાં  આભ  મહી  ઊડ્યાં  ને  પીંખાઇ    ગયા ,    

જન્મોનો    ઉકેલ    શોધવા    હોય    નહીં   મેળાનું    સરનામું ,
માનવજાત  ટોળે  વળી   ને   ખાબોચિયે  પગ  ધોવાઇ   ગયા ,

તારી    ખોજની  ઝંખનામાં   ઉગારશે  ઉજ્જવળ  ઉરની  દુઆ ,
“ચાતક” તમે     ખુદા    હતા,    ખુદામય   થઇ   પૂજાઈ   ગયા ,

(ચાતક =ઈશ્વરનું પક્ષી ),
મુકુલ દવે “ચાતક”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *