ખુલ્લી  આંખેજ  અંધાપાનો  રાહી  છું , ક્યાં  હું  જિંદગીનો  સાથ માંગુ  છું
ભૂલથી  છૂટેલ  તારો  તો  મુસાફર  છું , ક્યાં  હું  મુકદ્દરનો  હાથ  માંગુ  છું

લાગ્યો તો છે ગળે ડૂમો સહજ  જળ ના જ ટીપાંની જરા તો વાત માંડી છે
જિંદગીને જીવવાં બુંદનો વિચાર કર ,ક્યાં હું એ દરિયાની પ્યાસ માંગુ છું

જીવ્યો  છું  દર્પણોનાં  પ્રતિબિંબની  જેમ  તો  પણ કોણ છે હંમેશ મારામાં
આજ  કૈંક  પણ  સંઘરું  એ સંઘરાતું નથી ,ક્યાં હું પ્રેમમાં એ ચાહ માંગુ છું

આપણા  સંબંધની   બુઝતી  કડીઓ  શોધતાં હું  એજ વૃક્ષે આવી ઉભો છું
એજ  ભીની  યાદમાં  નાહકનું  ભીંજાવું , ક્યાં  હું સાંજનો વરસાદ માંગુ છું

કાંન   માંડી  સાંભળી  લે  શ્વાસમાં  તું  પાંગળેલી  ને  મેં  પંપાળીતી  પણ
સૂર્ય ડૂબી ગયા પછી હાજર જરૂર હોઈશ , ક્યાં હું શ્વાસનો વિશ્વાસ માંગુ છું

મુકુલ દવે ‘ચાતક’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *