બાપુ ગાંધીએ  ઝીલેલી   ગોળી    જોઈ   છે     ક્યાં ,
તેમના      થીજેલા     લોહીને    છંછેડે    છે     ક્યાં .
ઈસુને  નાદાન  જાણતો   નથી વચમાં  લે  છે  ક્યાં ,
ઈતિહાસ જગાડવા   પયગમ્બરને  જગાડે  છે  ક્યાં.
તાજમહેલ   પ્રેમનો  બનાવી ગર્વ  લેવાનો  છે ક્યાં ,
પ્રેમના નામે નફરતની વેદના અળગી થઈ છે ક્યાં .
કાનો મુરલી  વગાડે  રાધા   કે  મીરા,આવે છે  ક્યાં .
“ચાતક”  પ્રેમના   નામ  આપવાના  હોય  છે   ક્યાં .
ચાતક

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *