ઘરમાં છું તોય ભટકેલ હું છળ  થઈ  હજી જીવું  છું
સહવાસની  એ  તરસતી  પળ થઈ  હજી જીવું  છું
તું જે રસ્તે ગઈ તે રસ્તેથી પાછી  હજી નથી આવી
ગેબી રસ્તે નીકળ્યાં તા અટકળ થઈ હજી જીવું છું

મુકુલ દવે ‘ચાતક’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *