આજ  ચંદ્ર  ઘેલો  છે  પડદામાં    દર્શનનું    તમે    નિવારણ   આપો
જો   પ્રતીક્ષા   જિંદગીનું   નામ  હોય  તો  તેનું   તમે  કામણ  આપો

એક   ક્ષણની   છે    વિશાત   ઉષ્મા   મળે   યાદની    એ  સંજીવની
હૂંફ   પળપળ   જો   મળે   એવું  સંભારણનું   સતત  તાપણ  આપો

હોઠ    મારા    કોઈ    સીવો   વાત   હું   ભરસભામાં  કહી   ના  બેસું
મર્મની  વાતો   હું   રોકી    શકુ   નહીં  મુજને  ફક્ત  ડહાપણ  આપો

કૈ   મને   એણે   પૂછ્યું   હું   બસ   પ્રલોભનમાં   એને   જોતો   રહ્યો
મુજ  મિલનનો  આગવો  ભીનો જ  આવો  વરસતો  શ્રાવણ  આપો

એકલા  ઉન્માદે  થઇ  ગયો  ઇતિહાસ તો  પણ  થયું   શું  તે  તું  કહે
બસ મને બીજાભવમાં તુજને ઓળખવા મુજ આંખનું તારણ આપો

મુકુલ દવે ‘ચાતક ‘
Scott International Men’s Regular Fit T-Shirt (Pack of 3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *