ચાંદનું  ઘનઘોર  નભની  વાદળીમાંથી  નિકળવું
આજ  ક્ષણે   રેશમી  તારી  આ  ઝૂલ્ફોનું  વિખરવું
આમ  રોમાંચીત  વિહવળ પળ થઈ નભ સ્પર્શથી
કાળી રાત્રે તેલ દિવે ખૂટતાં આપણું બસ વિસર્જવું
મુકુલ દવે ‘ચાતક’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *