ચાલ બ્હેરા,અંધ ને મૂંગા એ વાનર જેવું જીવી લઈએ ,મુકુલ દવે ‘ચાતક ‘

ચાલ   બ્હેરા,  અંધ   ને  મૂંગા  એ  વાનર  જેવું  જીવી  લઈએ
જિંદગીમાં  પહોંચતો  નથી  અર્થ, રાહબર  જેવું  જીવી લઈએ

જોતજોતામાં  પેટની   પીડા   શમી   જાય  એકદમ  એની  ને
એક દાણો ચોખાનો તું લે,માધવના ગાગર જેવું જીવી લઈએ

બસ  અમે  પ્રભુની  મહેરબાની એને પુકાર્યા વિના પણ જોઈ
એ  પધાર્યા  છે  દ્વાર  પર, ચાલ  અવસર  જેવું  જીવી  લઈએ

શૂન્યતાનો  મર્મ  છું  ને  શક્યતા છે ઘર તરફ વળી જવું તારા
છે  નજર સામે પ્રભુ , ચાલ મંદિરના પથ્થર જેવું જીવી લઈએ

ના   હું   આ   પાર   ડૂબ્યો   છું,   ના   હું   એ  પાર ડૂબ્યો  છું ને
ભેદ  સમજાય  છે  કિનારે, મઝધારે  સાગર જેવું જીવી લઈએ
મુકુલ દવે ‘ચાતક ‘

Let’s live like a deaf, blind and dumb monkey
Doesn’t reach life means, let’s live like a leader

As soon as the stomach pain subsides, it is completely gone
You take a grain of rice, let’s live like Madhav’s Gagar

We just saw the grace of God without calling it
At the gate, let’s live like an opportunity

I am the essence of emptiness and it is possible for you to return home
Let us live like the stone of the temple, Lord

No, I’m drowning, no, I’m drowning
The difference is understood. Let’s live like the ocean on the shore

adstatushttps://www.indiblogger.in/tag/kavya

चलो एक बहरे, अंधे और गूंगे बंदर की तरह रहते हैं
जीवन का मतलब नहीं है, चलो एक नेता की तरह रहते हैं
जैसे ही पेट दर्द कम हो जाता है, यह पूरी तरह से चला गया है
आप चावल का एक दाना लेते हैं, माधव के गागर की तरह रहते हैं
हमने बिना बुलाए सिर्फ भगवान की कृपा देखी
गेट पर, एक अवसर की तरह रहते हैं
मैं शून्यता का सार हूं और आपके लिए घर लौटना संभव है
हमें मंदिर के पत्थर की तरह जीने दो, भगवान
नहीं, मैं डूब रहा हूं, नहीं, मैं डूब रहा हूं
अंतर समझ में आता है। आइए समुद्र के किनारे रहते हैं

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*