ચૌ-રાહે વિવિધ મળ્યા કેટલા ચહેરાઓ, ચાતક

ચૌ-રાહે   મળ્યા   ચહેરા હતા  વિવિધ   કથામાં    
ઓળખી   શક્યા   ના  જે   હતા વિવિધ કથામાં .
સદીઓથી      વગાડ્યા        કર્યા      ઘંટનાદો ,         
કાયમ    સૂતા    હોય   ઘરમાં   કે   દેવાલયમાં 
બ્રહ્મમાનું    માનવજાત  અંતે    છેલ્લું    સર્જન       
હાથ     ધોઈ    હંમેશ     કાઢ્યા    છે     શોધમાં .
તેમને       કહો     ના   ઘરમાં    ફેકે    પથ્થરો,
એ     પણ   રહે    હંમેશ    કાચના    ઘરમાં.
                                                 
પફ –       પાવડરથી      આવરણો     ઢંકાયેલા  ,
સચ્ચાઈના   પ્રતિબિબ  પડે   નહીં   આઇનામાં .      
ભટકી    ભટકી   ના  શોધ્યો   રાહ   જિંદગીનો
 જે    શોધ  હતી  ના એક  છાપ  રહી  સિકકામાં
“ચાતક”    જીંદગી      જીવવાનું   મૌન     થઇ 
 જિંદગી   જીવી લે  જાનવર દિલની   જબાનમાં
ચાતક

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*