ચૌ-રાહે   મળ્યા   ચહેરા હતા  વિવિધ   કથામાં    
ઓળખી   શક્યા   ના  જે   હતા વિવિધ કથામાં .
સદીઓથી      વગાડ્યા        કર્યા      ઘંટનાદો ,         
કાયમ    સૂતા    હોય   ઘરમાં   કે   દેવાલયમાં 
બ્રહ્મમાનું    માનવજાત  અંતે    છેલ્લું    સર્જન       
હાથ     ધોઈ    હંમેશ     કાઢ્યા    છે     શોધમાં .
તેમને       કહો     ના   ઘરમાં    ફેકે    પથ્થરો,
એ     પણ   રહે    હંમેશ    કાચના    ઘરમાં.
                                                 
પફ –       પાવડરથી      આવરણો     ઢંકાયેલા  ,
સચ્ચાઈના   પ્રતિબિબ  પડે   નહીં   આઇનામાં .      
ભટકી    ભટકી   ના  શોધ્યો   રાહ   જિંદગીનો
 જે    શોધ  હતી  ના એક  છાપ  રહી  સિકકામાં
“ચાતક”    જીંદગી      જીવવાનું   મૌન     થઇ 
 જિંદગી   જીવી લે  જાનવર દિલની   જબાનમાં
ચાતક

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *