છેલ્લે  તપાસ  આંખોમાં કરતાં તરસ્યા હરણાંઓ   નીકળે,
કીકી   હું  ગોળ  ગોળ   ફેરવું  રણના  તિખારાઓ   નીકળે,

સ્તબ્ધ  થઇને  જોયું  ઉપર  તો  ઈમારતના  ઢગલા  હતાં ,
ભીતર ખિસ્સાઓ ના  સિક્કા ફંફોળતાં  ખરખરાઓ નીકળે,

જ્યારે  ચડી  બેસે છે મારા પર ઝનૂન વેતાળની  જેમ ત્યાં ,
જેવું  કબ્રસ્તાન ખોદું  ,મડદાંની જગ્યા ચાડિયાઓ નીકળે,

નાડાછડી  ને  નાળિયેરે  બાંધી, પછાડ્યું  શ્રધ્ધા  થી   ઈંટેં ,
ત્યાં  ભૂમિ  ખોદાતાં અંદરથી ઈશ્વર ના ઊછાળાઓ નીકળે ,

જો  છાંટ  વાગે ત્યાં ઝુરાપા ના અક્કરમીના કાણાં  પડિયા ,
એકાદ   ‘ચાતક’  વાદળાં  ઘેરાય  છતાં  તડકાઓ   નીકળે

મુકુલ દવે ‘ચાતક’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *