છેલ્લે તપાસ આંખોમાં કરતાં તરસ્યા હરણાંઓ નીકળે,મુકુલ દવે ‘ચાતક’

છેલ્લે  તપાસ  આંખોમાં કરતાં તરસ્યા હરણાંઓ   નીકળે,
કીકી   હું  ગોળ  ગોળ   ફેરવું  રણના  તિખારાઓ   નીકળે,

સ્તબ્ધ  થઇને  જોયું  ઉપર  તો  ઈમારતના  ઢગલા  હતાં ,
ભીતર ખિસ્સાઓ ના  સિક્કા ફંફોળતાં  ખરખરાઓ નીકળે,

જ્યારે  ચડી  બેસે છે મારા પર ઝનૂન વેતાળની  જેમ ત્યાં ,
જેવું  કબ્રસ્તાન ખોદું  ,મડદાંની જગ્યા ચાડિયાઓ નીકળે,

નાડાછડી  ને  નાળિયેરે  બાંધી, પછાડ્યું  શ્રધ્ધા  થી   ઈંટેં ,
ત્યાં  ભૂમિ  ખોદાતાં અંદરથી ઈશ્વર ના ઊછાળાઓ નીકળે ,

જો  છાંટ  વાગે ત્યાં ઝુરાપા ના અક્કરમીના કાણાં  પડિયા ,
એકાદ   ‘ચાતક’  વાદળાં  ઘેરાય  છતાં  તડકાઓ   નીકળે

મુકુલ દવે ‘ચાતક’

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*