છે તરસ કોઈ તલબે તેં તપાવ્યો હતો,મુકુલ દવે ‘ચાતક’

છે   તરસ   કોઈ   તલબે   તેં  તપાવ્યો  હતો
ને   પછી   મારી   તરસે   તેં   નમાવ્યો  હતો

આમ  ઘાટ  ઘાટના મેં પાણી તો પીધા  હતા
છેલ્લે   ઘાટે   ચાકડે    પણ   ચડાવ્યો    હતો

એવું નથી દીવાને પવન બુઝાવતો પણ હશે
એક   તારી   આસ્થાએ   તેં   બચાવ્યો   હતો

આમ ફૂલ  ચૂટતાં કાંટા વાગી જતા  હોય  છે
એક  કાંટો  વાગેલો  ક્યાં  હજી કઢાવ્યો  હતો

આવ્યા  હતા  એક  દિન  આંસૂ  તમે  લૂછવા
આજ   હસતા   હસતા   કોણે   રડાવ્યો  હતો

ક્યાં હવે રહી છે પહેલા જેવી હૂંફાળી લાગણી
લાગણી    નામે    હૂંડીમાં     વટાવ્યો    હતો
તલબ =અરજ //વિનંતી
મુકુલ દવે ‘ચાતક’

You have quenched your thirst
Then you quenched my thirst

Thus I drank water from Ghat Ghat
At last the dark wheel was also mounted

Not only this, with the help of fire you can do welding
One was saved by your faith

Thus the thorns of the flower are gone
A thorn in the side was still there

One day tears came to wipe you
Who cried with a smile today

Where there is now a warm feeling like before
The sentiment was passed in the name of the bill
Summons = request // request

तुमने अपनी प्यास बुझाई है
फिर तुमने मेरी प्यास बुझाई

इस प्रकार मैंने घाट घाट का पानी पिया
आखिर में डार्क व्हील भी लगाया गया

यही नहीं, आग की मदद से आप वेल्डिंग कर सकते हैं
आपके विश्वास से एक बच गया

इस प्रकार फूल के कांटे दूर हो गए हैं
साइड में एक कांटा अभी भी था

एक दिन तुम्हारे आंसू पोंछने आए
जो आज मुस्कुराहट के साथ रोया

जहां अब पहले जैसा गर्मजोशी का एहसास है
बिल के नाम पर भावना पारित की गई
सम्मन = अनुरोध // अनुरोध

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*