છે   મજા   ભૂલી  જવામાં,  છલકતા   જામમાં  નિહાળું છું  તડપાવો સાકી
આંખ  સુરા  પીતા  મીંચાય  કેફમાં  ત્યાં  યાદના દ્વાર તો ખખડાવો સાકી

હું   ઉપાડી   જામને   મોઢે   મુકું   ત્યાં  બસ  ગુનો  પીવાનો થાય છે સાકી
પ્રેમ   છે   દિલને   સુરાનો,   બુદ્ધિ   સાથે  વેર  છે, જામને  ઠુકરાવો  સાકી

કૈ  ખબર  ન્હોતી  સમય  આ  રંગ  પણ  દેખાડશે  તિખારાનો  ઓ  સાકી
ને   કહેવું   તો   છે   મારે   જામની   તો   મ્હેર  છે, પ્યાલી છલકાવો   સાકી

પ્રેમ   વશથી   ઊઠતા   તોફાનને   હું   વશમાં   જો   રાખુ  તો    કેવી  રીતે
આંખડીમાં ધબકતી હતી જિન્દગી જે આજે નથી મયથી  બહલાવો સાકી

ઘટઘટાવી   મુજને   પીવાદો   કરામતથી   મને   એને   પીધો   છે    સાકી
મયકદામાં  આમ  સુરાની  તમા  રહી  નહીં, અગનને  તો  ટકરાવો  સાકી

આભ   છલકે   ધરા   ઉપર  પ્યાસ  ગ્રહે   છે   નયનમાં   દીવાનગી   થઈને
ચાંદની   પલળી   નસેનસમાં   વહે   છે,  યાદ   પંપાળવા  ભીંજાવો   સાકી

મુકુલ દવે ‘ચાતક’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *