જિંદગીંના અર્થની આ પ્યાસ, કોણ ખેંચી જશે કઈ દશા તરફ,મુકુલ ‘ચાતક’

જિંદગીંના  અર્થની આ  પ્યાસ,  કોણ ખેંચી જશે કઈ દશા તરફ
ખુદની  જાતને  અલગ  કરીને   ગયો  ટોળે  વળેલી  સભા  તરફ
હાથમાં ને હાથમાં રહયો સવાલ,મળતો નથી કોઈ પણ જવાબ
દોષ  તારો  પણ  નથી મિત્ર, ઝાંઝવા પીવા ગયો તો  તૃષા તરફ

મુકુલ ‘ચાતક’

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*