જિંદગીનો  દાખલો  ખોટો  થર્યો  ને  ભૂંસાતા  સરવાળો  મોટો  થયો
શૂન્યની ને ચોકડીની  કૈ  રમતમાં  પણ  કપાળમાં તો લિસોટો થયો

કેટલાયે  પુણ્યોથી  તો   ઉલેચ્યાં  જ્યાં  અંતરના  અંધારા  એ  પછી
આમ તો સમજાયું કળિયુગમાંય કૌભાંડોનો સરવાળો તો ખોટો થયો

ને  સુગંધોના  ખજાના  લૂંટવાના  મનસૂબામાં  ફાંસ  ખટકી ગઈ  ને
ફૂલના એ  ઉઝરડામાં  છળ  થતાં ની  સાથે એના સંગમાં કાંટો થયો

આટલો   છે  સાર  જીવનની  નયાનો  અંતવેળા  ઈશ્વર  સુધી   જવા
જયાં  દુઆમાં  મૂક્યો  વિશ્વાસ  પળભરમાં  જ   નાખુદાનો ભેટો થયો

સાવ   કોઈનીય   હોતીએ   નથી   કોરી   આંખો  ‘ચાતક’  ઊંડે  ઉતર
લાગણીનો  જ્યાં  તરાપો  મૂક્યો  ત્યાં  આંખ છલકાતાં પરપોટો થયો

મુકુલ દવે ‘ચાતક’ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *