જુલ્ફોના રહસ્યો એમના સમજાયે એવા પણ નથી .મુકુલ દવે ‘ચાતક’

જુલ્ફોના   રહસ્યો   એમના   સમજાયે   એવા   પણ   નથી
કેશ   એ   સુલઝાવી   ‘ના’   સમજાવે   એવા    પણ   નથી

ઝાંઝવા  ખુદ  તરસ્યાં  ને  વરસાદની  મોસમ  આજે  હતી
આજ  ખુદ  ભીંજાઈને  એ  ‘ના’  તરસાવે  એવા  પણ  નથી

આંખ    છે    પ્યાલી   સમી    તોયે    ધરી  છે  સુરાહી  છતાં
એક  મયખાનું  ઉઠાવીને  ‘ના’  પીવડાવે  એવા  પણ  નથી

એને   સમાવી   આંખમાં   અમે  બારણાં  વાસી  બેસી  રહ્યાં
દ્વારની  સાંકળને  એ ખુદ  ‘ના’  ખખડાવે  એવા  પણ  નથી

ભેદ  ના  પામ્યા  દિવસ  ને  રાતનો,  ને   ખુદ  અજ્વાસનો
ને એ ખુદ અજવાસના દીવા ‘ના’ પ્રગટાવે એવા પણ નથી
મુકુલ દવે ‘ચાતક’

Julfo’s secrets are not even understood by him
Cash is also not a solvable ‘no’ explanation

Zanzwa himself was thirsty and today was the rainy season
There is no such thing as getting wet and thirsty

Ankh hai pyali sami toye dhari hai jug though
There is no such thing as lifting a cane and drinking ‘no’

We sat in the doorway staring at it
It doesn’t even knock on the door chain itself

There is no difference between day and night, and Ajwas himself
It is not even the one who lights the lamp of Ajwas itsel

जुल्फो के रहस्य भी उसे समझ नहीं आ रहे हैं
नकद भी ‘नहीं’ समझाने के लिए नहीं है

ज़ांज़वा खुद प्यासे थे और आज बारिश का मौसम था
भीगने और प्यास लगने जैसी कोई बात नहीं है

अनख है प्याली सामी तोये धरी है जुग हालांकि
बेंत उठाना और ‘नहीं’ पीना जैसी कोई बात नहीं है

हम चौखट में बैठकर उसे घूर रहे थे
यह दरवाजे की चेन पर भी दस्तक नहीं देता है

दिन और रात में और खुद अजवाज में कोई अंतर नहीं है
यह वह भी नहीं है जो खुद अजा के दीप जलाता है

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*