જે  ગામની રાહે જવું નહીં એનું નામ પણ બોલવાની ક્યાં જરૂર  છે 
રોકાય  નહીં  અંધારું એ  દીવાઓ  ને  પ્રગટાવવાની  ક્યાં જરૂર છે ,

ને  કોણ  જાણે  કેમ  દર્શનમાં  તરસતી  એમની  આંખ  છે અધીરી ,
જે દીવાના તેજમાં નથી તેલ ત્યાં સૂરજ ઉગાડવાની  ક્યાં જરૂર છે ,

જે  આગ  ધગધગતી  હતી  એ  ઠારવા  તું  રાખ લઈને ઢાંકતો તો ,
ને  આજ  ઠરતી  આગ ને  ફૂંકી  ફરી સળગાવવાની  ક્યાં  જરૂર  છે ,

તું  ચાંદની  રાતે  સફરમાં  નીકળ્યો  તો  ને  સિતારાઓ  મળ્યાંતાં ,
એને  ઉતારી  ના  શક્યો  નીચે,  અહમને વાવવાની  ક્યાં  જરૂર છે ,

ને  એક  તસુ ની   ઇચ્છામાં  આસમાને  વાદળો  બંધાય  તો  નહીં ,
બે  બુંદ  ચાહતમાં તારે  ‘ચાતક’ દરિયામાં ડૂબવાની  ક્યાં જરૂર છે ,

મુકુલ દવે ‘ચાતક’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *