ઝાકળ કચડવાનાય મનસૂબા કરીશ નહીં એ ફૂલનો શ્વાસ છે ,
ભીનાં જ સગપણમાં ફૂલ સાથે  ખરી જાય એ તો સહવાસ છે ,

તારા જ ગજરાની  ગુલાબ મહીં  ખુશ્બૂ મ્હેં કી ને ગઈ  ઓરડે ,
ને રોજ એની યાદ આપે  છે  સમીર ખુશ્બૂ મહીં તો નિવાસ છે ,

ગુલાબ   જેવી  પાંપણો  છે  ભરવસંતે   ઘેરાયેલી   તરબતર ,
આંખો  ઊઘડતાં ની  જ ક્ષણમાં  ડૂબ્યાં  ઓસે એ તો પ્યાસ છે ,

સ્મરણ   વડે   તારા   સુગંધી   શ્વાસ  કૈ   ઊંડા  ઘૂંટી  ને  ભર્યા ,
તારા  વિરહનું  દર્દ  જીરવવાનો  કર્યો   છેલ્લો  આ પ્રયાસ  છે ,

ને   વરસતાં  વાદળ તો  ભીંજવી  શ્રાવણ વિખરાઈ  ને  ગયા ,
જે  પ્યાસ  ‘ચાતક’ ની ય છે એ છીપતી નથી તારો આભાસ છે ,

મુકુલ દવે ‘ચાતક’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *