જિંદગીના   ઝેર  ઢંઢોળી   અલખ  નો   મર્મ   શોધો ,
ને  ગળે  અટકેલ  શંકરના   વિષ   નું   તર્ક     શોધો ,

બાઈબલ,ગીતા, અને  કુરઆન લઈને  તું  જો વાંચે ,
રક્ત થી ખરડેલ  તલવાર,  તીરના   સંદર્ભ   શોધો ,

ઓળખે  છે  જેમ  તું  એવા  શત્રુ ની  મઝા   છે  પણ
વીંટળેલા    ટેરવે     દોસ્તીના    છૂપા   સર્પ   શોધો ,

જિંદગીના    હાથના  એ    સ્પર્શ ને   ઓળખે  છે   તું  ,
ગૂઢ થપ્પડ ના જખમનો  આરપાર  ઝટ અર્થ  શોધો ,

ને  હથેળીમાં રેખાઓ ત્યાં  જ અટકે  છે  વિના કારણ ,
ઠેસ    વાગતા   તૂટતી   રેખાનું  ખરતું    દર્દ    શોધો

મુકુલ દવે “ચાતક”
Top 50 Beauty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *