તારા   લલાટે  પૂનમનો      ચાંદલો    શોભે      કેમ   ભૂલું    હું 
પૂનમની     ચાંદનીનો    હતો   શીતલ   છાયો. કેમ   ભૂલું    હું 
ટીમટીમ  તારલાઓં        આભમાંથી     આંખમાં       ઉતરતા ,
ઝળહળ   કમળ  નયનના  તમારા કામણ  નૂર કેમ   ભૂલું    હું 
સોહામણો        પાલવ      સમજી     એટલે   ઉઠાવતો     સદા ,
ધબકતો  રહ્યો   છું  અવિરત તમારા દિલમાં   કેમ    ભૂલું    હું 
રહેતો     ઘનઘેરી    શ્યામ    લહેરાતી   ઝુલ્ફોમાં     કેદ   થઈ    ,
છીપાવતો     છાયામાં    પ્યાસ     યુગોની    ,કેમ    ભૂલું     હું  
તારા   વિશે    સ્મરણ    વિચારું       ફૂટે      છે        આઇનામાં ,
કેવી  દીવાનગીની   રમત   પ્રેમથી   સજાવું  . કેમ   ભૂલું    હું 
સ્વર્ગ      દુનિયા     લાગશે    પ્રેમ      કોઈનો        પામવામાં 
“ચાતક” અહેસાસની   મહેક    ક્યાં     સાચવું    કેમ   ભૂલું  હું 
ચાતક

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *