તું મારા હૃદયના દીવાને પણ ઈશ્વર થવા દે,મુકુલ દવે ‘ચાતક’

તું   મારા  હૃદયના  દીવાને  પણ  ઈશ્વર  થવા  દે
કૃપા  કર  એટલી   અજવાસને  સરભર   થવા  દે

ભલેને    ચારકોર    સુંગંધ    ફેલાઈ   ગઈ    હોય
શું  ફેર  તુજમાં  ને  ફૂલમાં જાણવા અત્તર  થવા દે

સજદામાં  એ  યકીનન  માથું  નમાવીને  રહ્યા  છે
દુવા   માગું   પહેલા   એમને    સધ્ધર    થવા   દે

પ્યાલો  ઝેરનો  લઇ  એ  ભટકી  ઘરે  ઘર રહ્યા  છે
નવી  પગદંડી  બને  એ  કાજ  મને  શંકર થવા દે

છૂટી  ગઈ  આદતો  ઠોકર  ખઈ  કહું  સાવ મોઘમે
સુંવાળપમાં પકડી એની આંગળી પગભર થવા દે
મુકુલ દવે ‘ચાતક’
10 Top cell Phones
You also let the lamp of my heart become God
Please let so much ajavas be compensated

Even if the charcoal scent has spread
Does the perfume let you know in the flower?

In prostration he is certainly bowing his head
Let him recover before asking for prayers

The wanderer is staying at home carrying a cup of poison
The work of making a new footpath allows me to become Shankar

I will stumble upon the lost habits
Hold her finger in the plush

आपने मेरे हृदय का दीपक भी भगवान बनने दिया
कृपया इतनी अजाओं को मुआवजा दिया जाए

भले ही चारकोल की खुशबू फैल गई हो
क्या इत्र आपको फूल में पता है?

वेश्यावृत्ति में वह निश्चित रूप से अपना सिर झुकाता है
प्रार्थना करने से पहले उसे ठीक होने दें

पथिक घर पर एक कप जहर लेकर रह रहा है
एक नया फुटपाथ बनाने का काम मुझे शंकर बनने की अनुमति देता है

मैं खोई हुई आदतों पर ठोकर खाऊंगा
आलीशान में उसकी उंगली पकड़ो

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*