તેં  કશું  માંગ્યું  નથી હું  શબ્દનો શણગાર માંગું પ્રિય
હું  હતો  લાચાર આજે તારી પાસે ઉદ્દગાર માંગું પ્રિય
કૈક  વર્ષો  બાદ  ભીતરના  અરીસે  તારો ચ્હેરો જોયો
આજ બસ એ બિંબ પાસે શ્વાસનો ધબકાર માંગું પ્રિય
મુકુલ દવે ‘ચાતક’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *