તેં કશું માંગ્યું નથી હું શબ્દનો શણગાર માંગું પ્રિય ,મુકુલ દવે ‘ચાતક’

તેં  કશું  માંગ્યું  નથી હું  શબ્દનો શણગાર માંગું પ્રિય
હું  હતો  લાચાર આજે તારી પાસે ઉદ્દગાર માંગું પ્રિય
કૈક  વર્ષો  બાદ  ભીતરના  અરીસે  તારો ચ્હેરો જોયો
આજ બસ એ બિંબ પાસે શ્વાસનો ધબકાર માંગું પ્રિય
મુકુલ દવે ‘ચાતક’

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*