દર્દ ને  સંકોરવા  દઉં,  ઘા   ખંજરનો   લંબાય  છે
મૃત  ઈચ્છાના દર્દ  દફનાવતા ભાર બદલાય  છે ,

વાંચ  ભીતરનો જ  કોઈ કાળ  ખાઈ  સતત  ગયો ,
લાગણી  કોરી   હૃદયના  પાને  પાને  વંચાય   છે ,

જ્યાં તરસ અટકી,દરિયાના એ કિનારે ઊભાં રહ્યાં,
દૂર  એમણે  આવતાં  ઘૂઘવતાં મોજાં વરતાય  છે ,

આંખ  લૂછી  આંસુ  હૃદયએ  વહાવ્યા શબ્દો  થયા ,
એટલે   એના   જ   હાસ્યમાં  ઈશ્વરી   પરખાય  છે ,

લો   નક્કી   પથ્થરને   તો   ઈશ્વર  બનવાનું   હશે ,
તું   ગમે   આકાર   આપ ગૂના ની પૂજા દેખાય  છે ,

મુકુલ દવે ‘ચાતક’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *