દિલ  ની  વાત  છે  દિલ સુધી રાખો તો સારૂ,
આજ રીતે  દિલ  ને  તમારું  ગણો  તો   સારૂ ,
વાત બહાર નીકળે એટલે વતેસર થઈ જાય ,
નગરમાં ફરીને આવે એટલે વંઠેલ થઈ જાય .
ચાતક

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *