દિવાલ      ઉપરની     છબીને     બદલી       નાખ ,
જખ્મને     બદલે      હ્રદય ને      બદલી       નાખ .

સબંધ     અંતમાં     સ્મરણમાં    રહી   ગયો   હોય,
ઋણાનુંબંધ     ના    બંધન   ને     બદલી      નાખ .

નિસ્તબ્ધતા    ભાવ   ભીતરનો   થઈ  ગયો   હોય ,
નિજ   આપ્યું  દિલગારી  નામ તે ને  બદલી  નાખ .

સમ   પાણીના  પાણી થી તરસ્યો  રહી ગયો  હોય ,
રણના   ઝાંઝવા ની   તરસ   ને   તું  બદલી  નાખ .

શ્રદ્ધા     નો    ઈશ્વર    વિખુટો    થઇ    ગયો    હોય ,
તું  તારા “સ્વ ” ને “જણ” જડમૂળ થી બદલી નાખ .

વિસ્તરતા   જતા   આભમાં    ખુલ્લતો   ના    હોય ,
ગગનમાં   “ચાતક ”  તારી  દિશાને  બદલી  નાખ .

ચાતક  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *