દુનિયાભરનું ઝેર પી ગ્યો શિવ ઝટામાંથીગંગાજળ લેવા દે
ને  શંકરના  કંઠમાં  રોકેલા જ ઝેરના રહસ્યની કળ લેવા દે
બસ  અમૃતનો અર્થ પૂછવા અમે સમુદ્રના વમળ સુધી ગ્યા
પણ પચાવવા  ઝેર અમને કંકુ  ચોખાએ  શામળ   લેવા  દે
મુકુલ દવે ‘ચાતક’

Gujarati Kavi Sammelan 2019 | Bhavnagar’s poets meet after long time | Sitaram Studio Sihor કવિ સંમેલન 2019 | ભાવનગરના કવિઓ લાંબા સમય પછી મળ્યા | સીતારામ સ્ટુડિયો સિહોર તે એક સુંદર દિવસ હતો, જ્યારે ભાવનગર ખાતે ગોઠવાયેલા કવિ સંમેલનમાં બધા કવિ મિત્રો મળ્યા હતા. તે એક યાદગાર ક્ષણ હતી જ્યારે તમામ કવિઓ તેમના પરિવાર સાથે કવિ સંમેલન 2019 માં મળ્યા હતા. તે 6 કવિની બેઠક હતી. તેઓએ તેમની બધી જૂની સુંદર યાદોને કવિ સંમેલનમાં શેર કરી. તરુણભાઇ વોરા (હાઇટેક કાસ્ટિંગના નિયામક) દ્વારા કવિ સંમેલનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *