પથ્થરા ઘસીને દેવળો ઉભા કરજે ,ચાતક .

પથ્થરને વ્યર્થ  ઘસી      દેવળો       ઉભા     કરજે ,
ઉભા       દ્વારે      રહી          હાથ    ફેલાયા   કરજે .

નથી        કોઈ      દ્વાર અંતે  આ    સિવાય   બીજું ,
યુગોથી        સૂતો   છે   તું    ઘંટ  વગાડ્યા    કરજે .

સબૂરી      રાખજે   તું   અંતે    પ્રકાશ  ને     ફૂંકવા ,
ભલે    દિવો    બુઝાઈ  જાય     પ્રગટાયા      કરજે .

યુગોથી   મૌન    રિસાઈને   ધર્યું     હોય       ભલે   ,
ફૂલહાર  ખુદાને     બોલાવા      પહેરાયા      કરજે .

મહાવીર   રામ  કૃષ્ણ     શિવ,       બ્રુદ્વ       બની,
અવતાર  ની  લાજ  કાજે ભિક્ષુકને  “ખુદા”   કરજે

ચાતક .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*